Polityka prywatności Szkoły Rysunku Domin

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestnika jest [-] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [-], ul. [-], [-], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [-] w [-], [-] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [-], adres e-mail: [-], tel. .: [-] („Administrator”).

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z [-], e-mail: [-], tel. [-].

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, a więc podmiotom realizującym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, prawne i organizacyjne umożliwiające Administratorowi świadczenie usług zgodne z Umową, Regulaminem i Polityką Prywatności, prowadzenie kampanii marketingowych, prowadzenie strony internetowej administratora, przygotowanie i dystrybucję newslettera („Podmioty Współpracujące”) oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, Urzędom Skarbowym etc.) w zakresie realizowania przez nie zadań delegowanych ustawowo, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji i środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator w szczególności dochowuje należytej staranności przy selekcji oraz wyborze Podmiotów Współpracujących a następnie na etapie zawierania z nimi umowy, upewnia się, iż podmioty te zapewniają należyty poziom zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Gwarancje i oświadczenia Administratora.

Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Administrator dokonuje zbierania danych jedynie w takim zakresie, który jest niezbędny do wykonania Umowy, zawartej poprzez zgłoszenie Uczestnika – danych wskazujących stronę umowy lub jej opiekuna prawnego – Uczestnika oraz danych adresowych oraz danych kontaktowych – celem należytego informowania Uczestnika o statusie Kursów, należnościach Uczestnika względem Administratora oraz jego prawach związanych z przetwarzaniem danych. Administrator nie przetwarza bez uprzedniej zgody Uczestnika danych ponad zakres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub w celu ochrony żywotnych interesów Uczestnika.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator wskazuje, iż w związku z charakterem prowadzonej działalności, przetwarza dane osób niepełnoletnich oraz innych osób, których wewnętrzne cechy nie pozwalają na rzetelne i prawidłowe rozpoznanie ich sytuacji prawnej („Dzieci”). Dlatego też Administrator przy przetwarzaniu danych Dzieci, odbiera oświadczenia od uprawnionych opiekunów prawnych, przy czym nie wykorzystując danych Dzieci do celów marketingowych bez wyraźnej zgody opiekuna prawnego oraz nie przetwarza danych Dzieci w sposób zautomatyzowany do żadnego z celów. Przetwarzanie danych Dzieci ma na celu jedynie zapewnienie możliwości świadczenia usług na podstawie Umowy oraz Regulaminu, ochrony ich żywotnych interesów, realizowaniu obowiązków prawnych Administratora.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 • w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Uczestnika w związku z zawieraną Umową, w tym również archiwizowania oświadczeń woli w odniesieniu do umów zawieranych w formie dokumentowej, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, celem umożliwienia zgodnego z Umową i Regulaminem świadczenia usług – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (czynności przed zawarciem Umowy, podejmowane na żądanie Uczestnika, wykonanie Umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);
 • w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO – Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia Uczestnikowi możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania przez Administratora usług, Administrator zapewnia przy tym Uczestnikowi możliwość skorzystania z uprawnienia konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej Umowy o świadczenie usług – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie Umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora) – Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z obowiązkami nakładanymi przez przepisy prawa w tym ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę o rachunkowości – na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed właściwymi organami;
 • w zakresie przekazywania danych Uczestników wewnątrz grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO – Administrator przekazuje dane Uczestników do podmiotów wewnątrz grupy kapitałowej, celem umożliwienia skorzystania przez Uczestnika z usług innej Pracowni w przypadkach określonych w Umowie oraz Regulaminie;
 • w zakresie weryfikowania tożsamości osób uprawnionych do sprawowania opieki nad niepełnoletnim lub ubezwłasnowolnionym Uczestnikiem oraz tożsamości osób upoważnionych do odbierania niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego Uczestnika z zajęć – art. 6 ust. 1 lit. d RODO – Administrator przetwarza te dane, celem zapewnienia Uczestnikowi najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz celem upewnienia się, iż jego żywotne interesy w postaci jego bezpieczeństwa nie doznają uszczerbku w wyniku działań Administratora;
 • w celu oferowania przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika, wysyłki newsletterów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę;
 • w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) usług podmiotów wewnątrz grupy kapitałowej (partnerzy), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – tylko jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę;
 • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newsletterów w kanałach komunikacji podanych przez Uczestnika (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Uczestnika numer telefonu) – tylko jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę;
 • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu publikacji w witrynie Facebook na stronie prowadzonej przez Administratora.