REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kursów Rysunku oraz Kursów Dodatkowych jest Domin Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , przy ul. Chmielnej 98 , kod pocztowy 00-801, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy [-] w Warszawie , [-] Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000793116, posiadającą nr NIP: 527-28-97-863, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
 2. Miejscem odbywania Kursów oraz Kursów Dodatkowych jest Warszawa, ul. Chmielna 98  bądź inne wskazane przez Organizatora miejsce (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów Rysunku oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora. Regulamin określa ponadto warunki uczestnictwa w Kursach Rysunku , Kursach Dodatkowych.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych oraz w przypadku Uczestników niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych również opiekunów prawnych takiego Uczestnika.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona w witrynie internetowej Organizatora pod adresem www.domin-warszawa.pl  oraz przedstawiana jest Uczestnikom w formie papierowej i znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Chmielnej 98 w Warszawie  a także stanowi załącznik do Umowy, zawieranej z Uczestnikiem.
 6. Każdy Uczestnik Kursów Rysunku  i/lub Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 7. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Rysunku  bądź Zajęć Dodatkowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Regulamin Kursu Rysunku – Definicje

§ 2

[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku – Domin Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a także w zakresie realizowania Kursów Rysunku, Kursów Dodatkowych – odpowiednio delegowani przez Organizatora pracownicy, świadczący bezpośrednio na rzecz Uczestników usługi nauczania rysunku.
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych. Opiekunem prawnym uczestnika jest osoba fizyczna zobowiązana na mocy ustawy lub prawomocnego orzeczenia sądu do sprawowania stale lub przez określony czas opieki nad Uczestnikiem.
 4. Kursie Rysunku – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, Veteran Room, kursy wakacyjne i feryjne, maratony przedegzaminacyjne na architekturę. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć witrynę internetową pod adresem www.domin-warszawa.pl , przy czym na potrzeby Regulaminu, Umowy, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies stosuje się skrót „SIO”.
 7. Strona Facebook Organizatora – należy przez to rozumieć profil w portalu Facebook.com, prowadzony przez Organizatora pod nazwą DOMIN , w witrynie https://www.facebook.com/DOMIN-357362947792/
 8. Cenie – należy przez to rozumieć kwotę należną Organizatorowi od Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Kursie Rysunku lub Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych wyrażoną w Polskich złotych.
 9. Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy pełnoletnim Uczestnikiem, opiekunem prawnym niepełnoletniego Uczestnika lub umowę zawartą z niepełnoletnim Uczestnikiem potwierdzoną przez opiekuna prawnego Uczestnika lub umowę zawartą z opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego Uczestnika, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usług dydaktycznych w zakresie rysunku i malarstwa w ramach Kursu Rysunku, Kursu Dodatkowego lub Zajęć Dodatkowych. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 10. Adres e-mail Organizatora pracownia@domin.pl
 11. Filia – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku działającą pod inną niż Domin Studio Sp. z o.o.  firmą, która prowadzi działalność z zakresu nauki rysunku w ramach grupy DOMIN i posiada uprawnienie do metodologii nauczania i know how opracowanych przez Wojciecha Domińczaka. Lista filii grupy DOMIN jest dostępna w witrynie pod adresem https://www.domin-warszawa.pl/filie/
 12. Zajęcia Plenerowe – należy przez to rozumieć zajęcia w ramach Kursu Rysunku lub Kursu Dodatkowego, odbywające się poza terenem Pracowni w ramach realizacji celów, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 13. Tabela Opłat – należy przez to rozumieć dokument udostępniony przez Organizatora Uczestnikowi, który zawiera Ceny, a także wszelkie inne opłaty, do których poniesienia będzie zobowiązany Uczestnik.
 14. Utwór – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu Ustawy.
 15. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019.1231).

A tu możesz doczytać o Polityce prywatności

Cel Prowadzenia Kursów Rysunku

§ 3

 1. Celem Kursów Rysunku, Kursów Dodatkowych oraz Zajęć Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. Realizacja celów wskazanych w ust. 1 powyżej następuje poprzez stosowane przez Organizatora metody dydaktyczne, w zależności od poziomu każdego z Uczestników.
 5. Stopień trudności Kursów Rysunku oraz Kursów Dodatkowych każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.

 

Rodzaje Kursów Rysunku

§ 4

 1. Organizator prowadzi Kursy Rysunku oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz Cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

Zapisy na Kursy Rysunku

§ 5

 1. Uczestnik dokonuje zapisu na Kurs Rysunku oraz Kurs Dodatkowy poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora. Wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli wyrażającego przystąpienie do zawierania Umowy i wyrażenie żądania podjęcia przez Organizatora działań. Organizator może dopuścić składanie formularza w formie pisemnej.
 2. Podanie danych osobowych Uczestnika w formularzu elektronicznym lub pisemnym oraz Umowie jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia z Uczestnikiem prawnie wiążącej Umowy.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie Rysunku lub Kursie Dodatkowym jest przesłanie przez Organizatora wiadomości e-mail (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie Uczestnika na dany Kurs lub Kurs Dodatkowy oraz następnie podpisanie przez Uczestnika z Organizatorem Umowy. Zawarcie Umowy może nastąpić w formie pisemnej w siedzibie Organizatora bądź też w formie dokumentowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Niezależnie od formy zawarcia Umowy jest ona skuteczna i wiążąca dla obu Stron od chwili jej podpisania i uiszczenia przez Uczestnika zaliczki.
 4. Organizator gwarantuje Uczestnikowi istnienie miejsca w Kursie Rysunku  lub Kursie Dodatkowym dopiero od momentu podpisania Umowy i uiszczenia zaliczki. W przypadku braku uiszczenia zaliczki, pomimo przesłania formularza i podpisania Umowy, Organizator nie gwarantuje miejsca w Kursie lub Kursie Dodatkowym dla Uczestnika.
 5. Jeżeli Uczestnik nie dokona płatności zaliczki do dnia, w którym należna jest zgodnie z tabelą opłat i niniejszym Regulaminem zapłata Ceny za Kurs, Organizator może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.
 6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub złożenie go w siedzibie Pracowni jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Uczestnika i/lub jego opiekuna prawnego.
 7. Zapisy na Kursy Rysunku oraz Kursy Dodatkowe trwają przez cały rok szkolny zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów oraz Kursów Dodatkowych każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 8. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów lub Kursów Dodatkowych. W przypadku przystąpienia do Kursu lub Kursów Dodatkowych w trakcie ich trwania Cena nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia, we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów lub Kursów Dodatkowych przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Cena uiszczona przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 10. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do Zajęć Dodatkowych odpowiednio lub wprost jeśli Regulamin tak stanowi.
 11. Organizator ma prawo do nieuruchomienia danego Kursu Rysunku lub Kursu Dodatkowego w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników ustalonej dla każdego Kursu odrębnie lub z innej istotnej przyczyny.

Czas trwania Kursów Rysunku

§ 6

 1. Długości poszczególnych Kursów Rysunku oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.
 2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na
  3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w każdym trymestrze, obejmuje łącznie 36 zajęć.
 3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, okoliczności osobiste dotyczące prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione do odbycia w innym terminie. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Organizatora oraz Uczestnika, takich jak stan epidemii, stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemiologicznego, działania wojenne, klęski żywiołowe, Organizator ustali nowe zasady prowadzenia Kursów lub Kursów Dodatkowych mając na uwadze interesy Uczestników. W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zajęć zdalnie za pośrednictwem internetu.
 5. W trakcie trwania Kursu lub Kursu Dodatkowego Organizator ma prawo do rozwiązania danego Kursu z powodu spadku liczebności Uczestników poniżej minimalnej ustalonej liczby Uczestników.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ma prawo do zmiany Kursu lub Kursu Dodatkowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Cena Kursów Rysunku

§ 7

 1. Ceny Kursów Rysunków każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora . Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs Rysunku lub Kurs Dodatkowy i podpisze Umowę, zgodnie z § 5 ust. 3 jest zobowiązany do dokonania zapłaty Ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty, które to sposoby wskazuje ust. 5 poniżej.
 3. Podczas podpisywania Umowy (lub w dniu jej podpisywania jeżeli Umowa zawierana jest poza siedzibą Pracowni) Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości zgodnej z tabelą opłat.
 4. Zaliczka jest bezzwrotna i zalicza się ją na poczet zapłaty Ceny za dany Kurs Rysunku lub Kurs Dodatkowy.
 5. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat za Kursy Rysunku roczne:
  1. Płatność jednorazowa za cały rok trwania kursu, płatna z góry najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć Kursu rocznego.
  2. Płatność za Kurs w trzech ratach trymestralnych – każda rata płatna z góry najpóźniej do 5. (piątego) dnia miesiąca rozpoczynjącego dany trymestr trwania Kursu. Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane każdorazowo na Stronie Internetowej Organizatora.
  3. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach – każda rata płatna z góry najpóźniej (dziesiątego) dnia każdego miesiąca trwania Kursu Rysunku.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. Organizator na uzasadniony wniosek Uczestnika, zgłoszony w formie wiadomości mailowej na adres e-mail Organizatora, rozpatrzy zasadność zapłaty Ceny w ratach. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia propozycji uiszczania Ceny w ratach bez podania przyczyny.
 7. Wpłat z tytułu zapłaty Ceny należy dokonywać, przelewem na rachunek bankowy Pracowni, wskazany przez Organizatora w wiadomości mailowej, o której mowa w § 5 ust. 3 w tytule przelewu podając imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Kursu.
 8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania środków na rachunku bankowym
 9. Uiszczenie Ceny przez Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 5 jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach Kursu Rysunku. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z płatności Uczestnik może nie zostać wpuszczony na zajęcia.
 10. W przypadku, o którym mowa w §5 ust. 11, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej Ceny wraz z zaliczką.
 11. Nieobecność Uczestnika podczas któregokolwiek z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu Ceny w jakiejkolwiek wysokości ani też nie uzasadnia nieuiszczenia przez Uczestnika kolejnych wymagalnych rat Ceny.

Rezygnacja z nauki rysunku

§ 8

 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie Rysunku na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zwrot uiszczonej Ceny za rezygnację następuje tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zawarciu Umowy w formie dokumentowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, prawo Uczestnika do rezygnacji z Kursu Rysunku jeszcze nierozpoczętego trwa co najmniej 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, chyba że przed upływem tego terminu nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług.
 3. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na Adres e-mail Organizatora w następujących terminach:
  1. nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru, w przypadku płatności, o której mowa w §7 ust. 5 pkt. b, wówczas oświadczenie o rezygnacji zwalnia z obowiązku zapłaty za każdy kolejny trymestr trwania kursu;
  2. nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca, w przypadku płatności, o której mowa w §7 ust. 5 pkt. c, wówczas oświadczenie o rezygnacji zwalnia z obowiązku zapłaty za każdy kolejny miesiąc trwania kursu;
 4. Rezygnacja w trakcie trwania Kursu Rysunku lub Kursu Dodatkowego nie uprawnia Uczestnika do uzyskania zwrotu już uiszczonej Ceny z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku, o którym mowa w §6 ust. 5, jeżeli Uczestnik nie wybierze nowego Kursu Rysunku , przysługuje mu prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Kursie i zwrot Ceny proporcjonalnie za okres pozostały, zgodnie z Umową, do końca Kursu, w którym z tytułu rezygnacji nie będzie uczestniczył.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie Rysunku lub Kursie Dodatkowym, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia kosztów manipulacyjnych, których wysokość określa Tabela Opłat.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie lub Kursie Dodatkowym, w przypadku Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia kosztów manipulacyjnych, których wysokość określa Tabela Opłat.