Ranking zeszły tydzień

Ranking zeszły tydzień

# Avatar Name Poziomy Pkt. Trymestr
1 Piotr Zarzycki 0 70 Trymestr 6
2 Szymon Rembalski 0 60 Trymestr 5
3 Marta 0 60 Trymestr 1
4 Alicja Sajdłowska 0 30 Trymestr 6
5 Gopal 0 10 Trymestr 5
6 Remek 0 0 Trymestr 10
7 Karusia 0 0 Trymestr 10
8 Matylda 0 0 Trymestr 9
9 Zuzia Trytek 0 0 Trymestr 9
10 Klaudia 0 0 Trymestr 9
11 Katarzyna Zaleska 0 0 Trymestr 9
12 Weronika Boczar 0 0 Trymestr 9
13 Mariusz Porębski 0 0 Trymestr 8
14 Maja Mazur 0 0 Trymestr 8
15 Aga Biedrzycka 0 0 Trymestr 8
16 Weronika Deszczka 0 0 Trymestr 8
17 Idzik 0 0 Trymestr 8
18 Ola 0 0 Trymestr 8
19 Oliwia Walczak 0 0 Trymestr 7
20 Karolina Zubrzycka 0 0 Trymestr 7
21 Szymon Pałczyński 0 0 Trymestr 7
22 Wojtek 0 0 Trymestr 7
23 Monika Lutkiewicz 0 0 Trymestr 6
24 Gosia Borkowy 0 0 Trymestr 6
25 Mikolaj Osowski 0 0 Trymestr 6

Related Articles

Responses